Phim Dã Sữ

Mây Gió Và Mưa
PĐ: 21/21TM: 21/21
Mây Gió Và Mưa

King Maker: The Change of Destiny

Thiên Vũ Kỷ
PĐ: 28/28TM: 28/28
Thiên Vũ Kỷ

Dance of the Sky Empire

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ
PĐ: 45/45
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together

Sở Lưu Hương Tân Truyện
TM: 38/38
Sở Lưu Hương Tân Truyện

The Legend Of Chu Liu Xiang